Bill| Incassom, debiteurenbeheer en juristen
U bent hier: Over bill

Wie is Bill?

Bill Incasso BV uit Bergen op Zoom incasseert al meer dan tien jaar betalingen voor het midden- en kleinbedrijf in heel Nederland. Het team bestaat uit vijf medewerkers werkend vanuit Bergen op Zoom.

Visie
Bill vindt dat elke dag wachten op uw geld er één teveel is. Voor elke klant komt Bill meteen in actie. Klanten moeten simpel een (pre)incassotraject kunnen aanvragen en online kunnen volgen. Bill neemt een zorg uit handen. Hij is open over zijn werkwijze en tarieven. 

 • U betaalt niets als Bill uw factuur in het minnelijke traject niet betaald krijgt
 • Bill garandeert daadwerkelijke no cure no pay en werkt niet met een basisbedrag  (dossierkosten, bureaukosten, abonnement, etc). 
 • Iedereen kan direct via de website een factuur indienen
  Ook als nieuwe klant kunt u direct alles online regelen, niets hoeft per post. 
 • Bill onderneemt dezelfde dag actie tegen uw wanbetaler
  Als u uw factuur voor 14.30 uur indient, gaat er dezelfde dag nog een brief uit naar uw debiteur.
 • Zodra uw debiteur de factuur betaalt, hebt u het geld binnen 1 week op uw rekening
  Bill betaalt per week uit in tegenstelling tot andere incassobureaus die maandelijks uitbetalen.


Partners
Bill werk samen met jurist mr. H.J.L. Schoone & gerechtsdeurwaarder Janssen & Janssen. PRIVACY STATEMENT - Bill incasso B.V.
Dit Privacy Statement is in werking getreden op 01-01-2014
Bill incasso B.V.  is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere
relaties van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld.
Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens
te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van
persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande
waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande
wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp)´.
Bill incasso B.V.  houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Meldingsplicht
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) kent een meldingsplicht. Deze
verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) aangemeld moeten
worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) danwel bij een
functionaris voor de gegevensbescherming(fg), welke is geregistreerd bij het CBP. Het
CBP/fg houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen
staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de
doeleinden, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. Het openbaar
register van het CBP vindt u via de website: www.cbpweb.nl.
Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker
Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de
gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze
opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit
schriftelijk is overeengekomen, zal Bill incasso B.V.  deze persoonsgegevens in opdracht van
haar opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal Bill incasso B.V.  naar beste
vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om
de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking.
In dit Privacy Statement informeert Bill incasso B.V.  u over de wijze waarop
Bill incasso B.V.  als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.
Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens
Bill incasso B.V.  maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.
Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid,
zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Bill incasso B.V.  kan op
verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste
plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of
anderszins. Daarnaast kan Bill incasso B.V.  uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar
opdrachtgevers of van dataleveranciers.
Het Incasso Keurmerk is geregistreerd onder nr. 827105 bij het Benelux Office for Intellectual Property
Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw
identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het
IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te
verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is
het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor
wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door
uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op
het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.
Voor welke doeleinden gebruikt Bill incasso B.V.  uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om:
1. tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen
komen:
2. op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder
andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand
waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vast gesteld, waarmee
de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat
3. door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van
overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere
problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en
4. uw reacties via de on-line invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel
en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Bill incasso B.V.  verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde
doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij het CBP of, indien van toepassing, bij haar
functionaris voor de gegevensbescherming(fg). Bill incasso B.V.  kan de gegevens aan derden
ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de
genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Bill incasso B.V.  
bewerkerovereenkomsten gesloten.
Daarnaast kan Bill incasso B.V.  voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke
nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde
ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische
Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit
Privacy Statement.
Beveiliging persoonsgegevens
Bill incasso B.V.  gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met
eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging
van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze
stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit
hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt
voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te
nemen van de privacyverklaringen op deze websites.
Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
Bill incasso B.V.  deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of
bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens
te verbeteren of aan te vullen.
Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden
ingediend op bovenstaand adres van Bill incasso B.V.  onder vermelding van Inzage
Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden
alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek
wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in
de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Bill incasso B.V.  voldaan heeft aan een verzoek om
gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn
verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Bill incasso B.V.  hoeft niet aan
het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.
Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen.
Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te
raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.
Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u
suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw
persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop
Bill incasso B.V.  met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website
kijken voor aanvullende informatie, danwel ons dit laten weten door een brief te sturen
naar Bill incasso B.V.  onder vermelding van 'Privacy'.
Daarmee kan Bill incasso B.V.  voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.


Betaling/betalingsregeling
Betalingen dienen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer wat in de correspondentie vermeld staat. U dient altijd een dossiernummer te vermelden. Indien u niet kunt betalen dan kunt u om een (redelijke) betalingsregeling verzoeken. Onredelijke regelingen kunnen in samenspaark met onze cliënt worden geweigerd.


incassobureau - incasso -  incassobureau no cure no pay - incasso no cure no pay - no cure no pay incasso - incassobureau inschakelen no cure no pay incassobureau


Carel van den Brink van Fiscaal Economisch Adviesbureau over Bill,
De inzet van Bill is erg goed te noemen, zeker als je dat vergelijkt met andere incassobureaus, ze zijn erg pro actief. Prima ervaring! Doen wat ze beloven.
 
Factuur indienen
Middels ons online incasso systeem kunt u uw incasso opdrachten vandaag nog elektronisch bij ons aanleveren.
Inloggen voor direct indienen
Direct aanvragen
Vraag direct een gratis account aan!
Acount aanvragen
  Een vraag? Stel hem!  
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, laat het ons direct weten.
 
 
Bill incasso B.V.
Wacht geen dag op uw geld! Online indienen, snelle betaling en No Cure No Pay, uw incassobureau Bill uit Bergen op Zoom.
 
Contact
Marconilaan-Noord 52
Postbus 399
4600 AJ
Bergen op Zoom
 
 
Telefoon: 0164 - 271 777
Fax: 0164 - 271 778
E-mail: info@billincasso.nl
 
KvK: 22052896
 
Bill incasso B.V. © 2017