Alles over het verjaren van facturen – Bill Incasso
14 november 2022 
in blog

Alles over het verjaren van facturen – Bill Incasso

Verjaring factuur

Facturen en vordering zijn niet eeuwig incasseerbaar. In plaats daarvan verjaren facturen en vorderingen na een aantal jaar. In principe geldt voor zakelijke facturen een verjaringstermijn van vijf jaar, en bij facturen voor productleveringen aan consumenten een termijn van twee jaar. Maar let op: er zijn uitzonderingen. En door middel van stuiting kunt u de verjaring van een factuur afbreken. Meer weten? In dit artikel hebben we alles wat u moet weten over de verjaring van vordering en facturen voor u op een rijtje gezet.


Voordelen van Bill Incasso


Verjaring betalingsverplichting

Wanneer we spreken van het verjaren van een factuur, wordt strikt genomen niet het verjaren van de factuur zelf bedoeld. In plaats daarvan verjaart de wettelijke plicht van de debiteur om een vordering na te komen. Bij verjaring blijft de factuur dus bestaan, maar kan betaling niet meer worden afgedwongen via de rechter. Een verjarende factuur verandert van een juridische verbintenis in een natuurlijke verbintenis. Een debiteur heeft na verjaring dus niet meer de juridische plicht om te betalen, maar je zou kunnen zeggen dat hij nog wel de morele plicht heeft om te betalen.

Er zijn verschillende redenen waarom dit wettelijk zo is geregeld. Ten eerste biedt het rechtszekerheid. Het zou veel gedoe en onzekerheid opleveren als iedereen vorderingen uit een ver verleden, bijvoorbeeld honderd jaar geleden, zou kunnen opeisen. Daarnaast redeneert de wetgever dat getuigenverklaringen op den duur niet meer betrouwbaar genoeg zijn en dat het niet te doen is om tot in de oneindigheid bewijsmateriaal te bewaren.

Verjaring factuur zakelijk

Heeft u als bedrijf een factuur gestuurd naar een ander bedrijf, of heeft u als bedrijf een factuur ontvangen van een ander bedrijf? Dan is er sprake van een zogenaamde handelsovereenkomst: de ene partij is verplicht om iets te leveren, terwijl de andere geld moet betalen. Voor het nakomen van de verplichting tot betalen, dus het betalen van de factuur, geldt in dit geval een verjaringstermijn van vijf jaar, tenzij jullie samen een andere verjaringstermijn zijn overeengekomen. Deze termijn gaat in op het moment dat de vordering opeisbaar is geworden, dus nadat de betalingstermijn is verstreken. Heeft u dus op 1 januari 2019 een zakelijke klant een factuur gestuurd met een betaaltermijn van 30 dagen? Dan kunt u betaling nog via de rechter afdwingen tot en met 31 januari 2024.

Verjaren facturen bij consumenten

Bij facturen van bedrijven aan consumenten zijn de regels rondom verjaring anders. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen facturen voor roerende zaken, onroerende zaken en diensten. Er zijn dus drie mogelijkheden:

 1. Gaat het om een factuur aan een particulier voor een roerend goed, oftewel een product of consumptiegoed, zoals een fiets, een auto, een wasmachine of een keuken? Dan geldt een verjaringstermijn van twee jaar.
 2. Gaat om een factuur voor onroerend goed, oftewel vastgoed, zoals een huis of een stuk grond? In dat geval verjaart de factuur na vijf jaar.
 3. Gaat het om een factuur voor een dienst, zoals een tandartsbezoek, het laten schilderen van een huis of het aangaan van een lening? Dan geldt ook de verjaringstermijn van vijf jaar.

Verjaring rechtsvonnis tot betaling

Bij zowel particuliere als zakelijke debiteuren komt het in sommige gevallen tot een gerechtelijke incassoprocedure. In dit geval spreekt de rechter een vonnis uit en kan hij de debiteur veroordelen tot betaling. Veroordeelt de rechter een debiteur tot betaling? Dan verjaart dit vonnis niet na vijf jaar, maar pas na twintig jaar. Heeft u dus een rechtsvonnis gekregen op 10 februari 2010? Dan verjaart dit vonnis op 10 februari 2030.

De verjaringstermijn van twintig jaar geldt hier overigens niet voor de vordering van de wettelijke rente. De verjaringstermijn voor wettelijke rente bedraagt vijf jaar. Dit is om te voorkomen dat het verschuldigde bedrag tot een onredelijke hoogte zou kunnen oplopen.

Wat is het gevolg van een verjaarde factuur?

Zoals we al aangaven, vervalt bij een factuur die verjaart de afdwingbaarheid via de rechter tot betaling. Het gevolg is dat de rechter uw debiteur dus niet zal vonnissen om te betalen. Hiervoor moet de debiteur overigens wel expliciet zelf een beroep doen op verjaring. De rechter zal niet uit zichzelf vaststellen dat er sprake is van verjaring, ook niet in verstekzaken. Ook is het zo dat wanneer een schuldenaar een verjaarde factuur vrijwillig alsnog betaalt, deze later niet zijn geld terug kan opeisen.

Stuiting van verjaring

Bent u schuldeiser en wilt u de verjaring van een vordering of een factuur voorkomen? Dat kan, door middel van stuiten. Bij een stuiting wordt de lopende verjaring afgebroken, en begint een nieuwe verjaringstermijn. Als schuldeiser kunt u de verjaring op de volgende manieren stuiten:

 1. Door het sturen van een schriftelijke mededeling waarin u ondubbelzinnig duidelijk maakt dat u uw recht op het nakomen van de betaling voorbehoudt. Dit kan bijvoorbeeld door het sturen van een betalingsherinnering. Hierbij is het wel van belang dat u kunt aantonen dat de debiteur de herinnering ook daadwerkelijk ontvangen heeft, en daarom raden we aan deze aangetekend te versturen.
 2. Door het sturen van een aanmaning of WIK-brief. Ook deze kunt u het beste aangetekend versturen, of laten sturen als pre-incassobrief door Bill Incasso.
 3. Door een daad van rechtsvervolging, dus door middel van het dagvaarden van de debiteur.

Daarnaast kan een vordering ook worden gestuit door de schuldenaar zelf. Dit is het geval wanneer deze de schuld erkent. Dit kan schriftelijk zijn, door bijvoorbeeld een e-mail te sturen met daarin de belofte dat de factuur betaald zal worden. Ook het betalen van een deel van de vordering of van wettelijke rente zal door de rechter worden beoordeeld als een handeling van erkenning.

Verjaring bij facturen die nooit gestuurd zijn

Het kan ook gebeuren dat u als crediteur vergeten bent om een factuur te sturen. U heeft bijvoorbeeld vorig jaar een fiets verkocht, en om wat voor reden dan ook is het sturen van een factuur erbij ingeschoten. U wilt dit dus alsnog doen, en de vraag is dan: kan dit, of is het nu te laat?

Bedenk dan dat het wettelijk gezien niet verboden is om na een jaar of langer nog een factuur te sturen. De regels voor verjaring zijn in dit geval dezelfde als wanneer u de factuur direct zou hebben gestuurd. Alleen neemt u dan de dag waarop u normaal de factuur zou hebben gestuurd en een gangbare betalingstermijn van pakweg dertig dagen. Heeft u dus bijvoorbeeld op 1 juni 2021 een fiets verkocht aan een consument en nog geen factuur gestuurd? Dan verjaart uw recht om hiervoor betaald te worden twee jaar en dertig dagen later, dus op 1 juli 2023 (of een paar dagen later, indien u facturen normaal gezien enkele dagen na de verkoop verstuurd).

Voorkom verjaring van facturen en schakel een incassobureau in

Heeft u te maken met een klant die niet betaalt, ondanks het sturen van één of meerdere herinneringen? Of heeft u een openstaande vordering die tegen het einde van de verjaringstermijn begint aan te lopen? Kom dan in actie en laat uw vordering innen door de incassospecialisten van Bill Incasso. Bij ons kunt gratis op basis van no cure no pay uw openstaande vordering indienen en laten innen, ook wanneer het gaat om een factuur waarvan de betalingstermijn inmiddels ruimschoots is verstreken. Niet alleen stuiten wij door herhaaldelijk contact op te nemen de verjaring van de factuur, ook zorgen wij ervoor dat uw factuur zo snel mogelijk betaald wordt.

De meest gestelde vragen:

 • Hoe werkt een pre incasso? Een pre incasso is een laatste kosteloze aanmaning die we naar uw klant versturen.
  Wordt uw factuur alsnog binnen de gestelde termijn betaald dan meld u dit via de online portal. Het dossier wordt dan zowel voor uw klant als voor u kosteloos gesloten (service).
  Wordt er niet betaald dan doet u niets, het dossier rolt dan automatisch door in een incassoprocedure. Let op! Kies bij het indienen voor een pre incasso ipv de standaard incasso.
 • Wat kost een incasso? In het minnelijke incassotraject brengen we incassokosten bij uw debiteur in rekening. Bij een volledige betaling betaalt de tegenpartij de kosten, het kost u dan niets. Wordt er onverhoopt niets betaald dan kost het u ook niets. Bill Incasso werkt niet met abonnementen. 
 • Wat als er niet betaald wordt? Als het minnelijke incassotraject niet slaagt dan kunt u het dossier kosteloos laten sluiten. Een gerechtelijke procedure is bij òns dus niet verplicht.
 • Wat kost een gerechtelijke procedure? Dat hangt van een aantal factoren af. Voordat er een gerechtelijk incassotraject gestart wordt, dient u toestemming hiervoor te geven. Het is nooit verplicht. Bij succes kunnen de meeste kosten verhaald worden op de tegenpartij.
 • Hoe dien ik een incasso opdracht in? U kunt alleen een opdracht indienen via onze website. Maak eerst een online account aan, log in met de door u gekozen gegevens en dien uw openstaande factuur in. Dit kost u nog geen 3 minuten. Zodra wij uw opdracht ontvangen, gaan we daar doorgaans nog dezelfde werkdag mee aan de slag!

HOE EN WANNEER ONS INCASSOBUREAU INSCHAKELEN >>

Heeft u een vraag? Vul onderstaand formulier in en u ontvangt zo snel mogelijk antwoord.