Huurincasso procedure starten bij Bill Incasso


ZO WERKT ONZE HUURINCASSO

Loopt uw huurder achter met betalen? Bij een huurachterstand is het belangrijk om direct te handelen en niet te wachten met het opstarten van een huurincasso, daar de achterstand anders snel oploopt. Wanneer een huurder niet betaalt, dan zullen wij altijd eerst op een menselijke manier tot een oplossing proberen te komen. 


Betaalt de huurder nog steeds niet? Dan starten we de procedure voor huurachterstanden en zullen we - in overleg - de kantonrechter verzoeken om de huurovereenkomst te ontbinden. Mocht de huurder onverhoopt de afspraken alsnog niet nakomen dan ontzorgen we u ook bij de ontruiming van de woning. Natuurlijk doen we er tijdens het huurincasso traject alles aan dat het niet zover hoeft te komen.


Bij Bill Incasso werken wij in het minnelijk incassotraject op basis van No Cure No Pay. Wij gaan voor u aan de slag, schrijven uw huurder aan en brengen de incassokosten bij uw huurder in rekening. Wordt er in het minnelijk traject onverhoopt niets betaald, dan bent u Bill Incasso ook niets verschuldigd.

Voorkom dat de situatie uit de hand loopt en schakel Bill vandaag nog in: huurachterstand indienen >

Huurachterstand van 1 maand? Herinner uw huurder aan openstaande huur.

De betalingstermijn van de huurovereenkomst wordt overschreden, hier dient u als verhuurder bovenop te zitten. We vergeten allemaal weleens om een rekening op tijd te betalen, echter is er soms achter de schermen toch meer aan de hand.


Betaalt uw huurder niet? Dan doet u er goed aan om contact op te nemen met de huurder. Dit kunt u telefonisch doen, maar zorg er ook altijd voor dat er een schriftelijke herinnering wordt verzonden. U bent namelijk verplicht om een huurder te herinneren voordat er een huurincasso kan worden gestart. Hoe vaak en op welke manier u uw huurder moet herinneren, hangt af of uw huurder een particuliere of zakelijke huurder is. Is uw huurder een bedrijf dan volstaat het versturen van één herinnering.


Heeft u nog geen herinnering verzonden aan uw huurder? Dan kunt u deze laatste herinnering (pré-incasso) ook laten verzenden door Bill Incasso. Het versturen van de pré-incasso is een gratis service van Bill.


Meer informatie over de pré-incasso of een pré-incasso indienen?

Huurachterstand kan leiden tot huurincasso.

Huurincasso: de incassoprocedure

Nadat u een herinnering heeft verzonden betaalt uw huurder nog altijd niet, wat nu? Onderneem direct actie! Een huurachterstand wordt snel groter en neemt maandelijks toe. Bovendien is een wanbetaler slecht voor het rendement van uw pand.


Via het klantportaal van Bill Incasso dient u gemakkelijk de openstaande huurtermijnen in. Wij starten vervolgens de incassoprocedure op. U betaalt ons niets en wij brengen de bijkomende incassokosten bij uw huurder in rekening. Zo loopt u ook geen enkel risico. Mocht het onverhoopt niet slagen om de achterstallige betalingen in het minnelijke huurincasso traject  te incasseren dan betaalt u ook niets. Dat is de No Cure No Pay incassoservice van Bill Incasso.

Huurincasso online indienen

Wanneer u de achterstallige huurtermijnen indient bij Bill Incasso, starten wij het minnelijke huurincasso traject. In het minnelijke incassotraject benaderen we uw huurder via e-mail, post, sms, aangetekende mail en persoonlijk via de telefoon. 


Het minnelijke incassotraject heeft als doel om uw huurder zonder tussenkomst van de rechter te laten betalen. Dat scheelt tijd, onnodige kosten en is voor alle partijen beter. 


Een betalingsregeling treffen, behoort ook tot de mogelijkheden. Dit doen we alleen als deze haalbaar is en op voorwaarde dat de verdere huurschuld niet nog meer oploopt. Betaalt uw huurder niet nadat deze het minnelijke incassotraject heeft doorlopen? Dan is het mogelijk om een gerechtelijk huurincasso traject te starten. Ook hierin begeleid Bill Incasso u van A tot Z.

Zo verloopt een huurincasso bij Bill


 • Maak een online account aan via deze website.
 • Log in met de door u gekozen inloggegevens en dien de gegevens van uw huurder (debiteur) en de achterstallige termijnen in.
 • Er wordt nog dezelfde werkdag actie ondernomen. 
 • Bij uw huurder brengen we incassokosten en rente in rekening.
 • Wordt de volledige vordering betaald? U ontvangt van ons uw openstaande hoofdsom + de rente.
 • Wordt er niets betaald? Dan kost het u ook niets, no cure no pay.
 • Uiteraard is dan nog een gerechtelijke procedure mogelijk. We vorderen automatisch ontbinding van de huurovereenkomst, de lopende huur en een ontruiming. 
 • Met het vonnis kan uw huurder uit uw pand gezet worden. Bill Incasso regelt alles van A tot Z.
Bill bestaat al sinds 2003 en heeft voor diverse opdrachtgevers al duizenden huurzaken met succes opgelost.


Snel en gratis uw vordering ter incasso indienen.

Huurincasso: de gerechtelijke procedure

Heeft uw huurder ook in het minnelijke huurincasso traject nog niet betaald of de vordering slechts gedeeltelijk voldaan, dan starten wij - in overleg - de gerechtelijke procedure bij de kantonrechter. In de meeste gevallen stellen wij zelf de dagvaarding op voor de openstaande huurtermijnen.


Onze deurwaarder gaat persoonlijk langs bij uw debiteur om de dagvaarding te betekenen. In de dagvaarding staat vermeld hoe hoog de huurschuld is, wanneer de huurder bij de kantonrechter moet verschijnen en onder andere een verzoek om de huurovereenkomst te ontbinden.

 

Deze procedure kan op een aantal manier verlopen:


De achterstallige huur wordt betaald voor de zittingsdatum. Dit is de meest gunstige situatie: kosten en tijd worden bespaard. Aangezien er geen huurachterstand meer is, wordt de zaak afgerond. De ontbinding van de huurovereenkomst zou afgewezen worden omdat er geen achterstand meer is. De huurder heeft alsnog aan zijn verplichtingen voldaan. 

Uw huurder verschijnt bij de kantonrechter en doet zijn of haar verhaal. Hierop dient dan weer door ons gereageerd te worden en moeten we een repliek indienen. Uw huurder betaalt niet en heeft daar een bepaalde reden voor. We zullen in het gerechtelijke huurincasso traject dit verweer moeten weerleggen met de bewijzen die u heeft.

De rechter vindt de zaak complex en wil dat alle partijen op de rechtbank tekst en uitleg komen geven, dit noemen we een comparitie. U gaat samen met een jurist van ons kantoor naar de rechtbank. Een zorgvuldig juridisch verweer bij geschillen is zeker in huurincasso zaken zeer belangrijk.

Uw huurder betaalt niet en verschijnt niet in de rechtbank, de rechter wijst doorgaans de vordering uit de dagvaarding toe.
Nadat de rechter het vonnis heeft uitgebracht zal de debiteur alsnog tot betaling overgaan. Wanneer dit niet lukt dan kan in het huurincasso traject een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om executie van het vonnis te laten plaatsvinden. Dit kan door beslaglegging op goederen, banktegoeden en onroerende zaken. De kosten voor executie van het vonnis kunnen bij succes worden verhaald op uw debiteur.

Let op: De lopende huur, op het moment van het incassotraject, wordt altijd mee gevorderd in de dagvaarding. Na vonnis moet uw huurder dan huur betalen tot de dag dat hij of zij uw pand verlaat.

Alle huurincasso zaken, ook met een belang van meer dan € 25.000, kunnen bij het kantongerecht afgehandeld worden. Dit houdt dus in dat u helemaal geen (dure) huurrecht advocaat nodig heeft. Onze juristen behandelen alle huurincasso zaken zelf.

In het gerechtelijk huurincasso traject werken we deels op basis van no cure, no pay. Alle kosten voor derde partijen zoals de rechtbank en de deurwaarder zijn voor uw rekening. Bij succes verhalen wij deze kosten op uw huurder.

Huurincasso: de executiefase

De rechter heeft een vonnis uitgesproken en u bent in het gelijk gesteld. De huurovereenkomst is ontbonden en uw huurder moet de achterstallige huurtermijnen betalen, net als de gemaakte kosten tijdens de gerechtelijke procedure. Uw huurder zit intussen nog wel in uw woning of bedrijfspand en de huurder betaalt niet, ook niet nu er een vonnis is.


Onze deurwaarder gaat in deze fase van het huurincasso traject weer persoonlijk langs bij uw huurder om het vonnis te betekenen. Uw huurder betaalt niet, maar krijgt nog een bepaalde termijn om de gehele huurschuld inclusief kosten te betalen. 


Wordt de huurvordering niet betaald in dit deel van het huurincasso traject, dan zal onze deurwaarder bij de huurder aangeven per wanneer hij uw pand moet verlaten. Doet uw huurder dit niet dan wordt per die datum uw huurder uit uw pand gezet en alles wat er nog achter gebleven is, ontruimd. Ook deze ontruiming wordt geheel door ons geregeld.


Tegelijkertijd wordt er door onze deurwaarder gekeken waar beslag op gelegd kan worden. De toegewezen huur en gemaakte kosten moeten namelijk door uw huurder nog worden betaald. Er kan op diverse manier beslag gelegd worden als uw huurder niet betaalt:

Loonbeslag: via het UWV kan onze deurwaarder gemakkelijk nagaan of uw huurder een loondienstverband heeft. Indien dit het geval is, kan er bij de werkgever loonbeslag gelegd worden. Het loon dat boven de beslagvrije voet valt, moet door de werkgever maandelijks worden afdragen totdat de gehele vordering voldaan is. Ook op een AOW-uitkering kan beslag gelegd worden. Veel huurincasso zaken worden hiermee opgelost.

Roerende zaken: met andere woorden, beslag op de inboedel. Alles in de woning dat enige waarde vertegenwoordigd kan in beslag worden genomen en eventueel worden verkocht.

Bankbeslag: ook op een bankrekening kan beslag worden gelegd. De beslaglegging op een bankrekening betreft een momentopname. Het saldo dat op het moment van het beslag op de rekening van uw huurder staat, wordt in beslag genomen.

Beslag onder de Belastingdienst: ontvangt uw huurder toeslagen via de Belastingdienst? Dan kan daar beslag op gelegd worden.
Voertuigen: via het RDW kan de deurwaarder nagaan of uw huurder voertuigen op naam heeft staan. Dit voertuig kan door de deurwaarder in beslag worden genomen. Bij het RDW staat dan geregistreerd dat het voertuig in beslag is genomen, het kan dan niet meer verkocht worden voordat uw huurvordering betaald is.
Ook op onroerend goed, vaartuigen, effecten, etc. kan beslag gelegd worden. In de praktijk komt dit minder vaak voor.


Voordat er beslag kan worden gelegd dienst er een vonnis van de rechter aanwezig te zijn.

De valkuilen bij een huurachterstand

Investeren in onroerend goed met verhuurdoeleinden kan lucratief zijn, maar er zijn ook situaties waar u liever niet in beland. Voorkom vervelende situaties en voorkom een huurincasso, veroorzaakt door onderstaande valkuilen: 
 • Controleer een nieuwe huurder zorgvuldig, zo voorkom je dat er illegale activiteiten worden uitgevoerd vanuit uw pand. Dit kunt u controleren via bijvoorbeeld Experian: voorkom onbetaalde huur, schade aan de woning en een huurincasso traject. Ten aller tijde geldt: voorkomen is beter dan genezen!


 • Uw huurder komt in de schuldsanering terecht. Wacht niet te lang met actie ondernemen als er een huurschuld ontstaat. Als uw huurder niet betaalt en in de WSNP (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen) terecht komt, kan de huurder niet meer uitgezet worden. De huur wordt wel door de bewindvoerder betaald, maar naar de opgelopen huurachterstand kunt u meestal fluiten.

 • Uw huurder gaat failliet. Bij een faillissement wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden, maar de huurachterstand ziet u waarschijnlijk niet meer terug. Daarnaast kan de curator het gehuurde pand ook nog eens 3-4 maanden blijven gebruiken om de zaken af te handelen.  Merkt u dat uw huurder niet betaalt of slechter gaat betalen dan eerder het geval was? Neem dan direct actie en start een huurincasso op.


 • Een te dure huurrecht advocaat in de arm nemen. Advocaten kosten veel geld en bij een veroordeling krijgt u maar een klein deel van de gemaakte kosten toegewezen. Zeker bij vorderingen van enkele duizenden euro’s houdt u al snel niets meer over.

Ontbinding huurovereenkomst en huisontruiming in een huurincasso traject hoe werkt dat?

Een ontbinding van een huurovereenkomst moet altijd via de kantonrechter lopen, tenzij u een huurovereenkomst heeft voor een bepaalde tijd. Als verhuurder kunt u niet eenzijdig het huurcontract ontbinden. Een huurovereenkomst ontbinden of opzeggen kan alleen als uw huurder een achterstand van minimaal 3 maanden heeft. Of ontbinding van de huurovereenkomst kan door de verhuurder aangevraagd worden omdat de huurder zich als een slechte huurder heeft gedragen. Denk hierbij aan: geluidsoverlast, oneigenlijk gebruik van het gehuurde, etc.


Om een huurovereenkomst te ontbinden stelt ons kantoor een dagvaarding op waarin de ontbinding van de huurovereenkomst en een huisontruiming wordt gevorderd en starten wij een gerechtelijk huurincasso traject op. Zonder verweer van uw huurder dan kan een vonnis snel geregeld zijn.  

Een ontbinding van een huurovereenkomst door de verhuurder kan grote gevolgen hebben voor de tegenpartij. Daarom dat een kantonrechter vaak extra aandacht geeft aan het ontbinden of opzeggen van een huurovereenkomst door de verhuurder, zeker als de huurder een consument (particulier) is. In Nederland geniet een huurder de nodige huurbescherming.

Een huisontruiming: Wat kost het en hoe gaat het in zijn werk?

Nadat het ontbinden of opzeggen van de huurovereenkomst is toegewezen door de kantonrechter, geeft de deurwaarder de huurder nog een bepaalde tijd om de onbetaalde huur te betalen en het gehuurde te verlaten. Betaalt uw huurder niet? Dan kunt u de huurder nu uitzetten.


Onze deurwaarder geeft in de executiefase van het huurincasso traject de huurder die niet betaald een ultimatum. Op die datum moet uw huurder uw pand verlaten hebben. Vaak is het van tevoren al duidelijk dat de huurder het pand verlaten heeft en daarmee is dat probleem dan opgelost, de meeste huurders laten het ook niet zover komen.


Laat uw huurder het er wel op aankomen, dan gaat onze deurwaarder gezamenlijk met de politie, een slotenmaker en verhuizers naar het pand. Uw huurder wordt uit het pand gezet en alle nog aanwezig spullen worden door de verhuizers ‘geruimd’. 

Soms dient, volgens de wet, de inboedel nog enige tijd opgeslagen te worden. Betaalt uw huurder niet op tijd? Dan wordt de inboedel vernietigd. Een huurincasso traject kan dus vergaande gevolgen hebben voor de huurder. Daarom zullen de meeste huurders het er niet op aan laten komen en komen huisuitzettingen gelukkig niet vaak voor tijdens een huurincasso traject.

De kosten van een huisuitzetting zijn lastig te schatten, deze zijn afhankelijk per situatie. Treft onze deurwaarder onmiddellijk een huis aan dat van de kelder tot de zolder vol staat met inboedel, dan zullen de kosten van de ontruiming natuurlijk hoger zijn dan wanneer het pand zo goed als verlaten wordt aangetroffen.

De kosten van een huisontruiming behoorlijk kunnen oplopen. Uiteindelijk kunnen deze gemaakte kosten wel weer verhaald worden op de huurder die niet betaalt.

Snel en gratis uw vordering ter incasso indienen.