Wat is dagvaarding?

Wat is dagvaarding?

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De gerechtelijke procedure wordt gevoerd bij de kantonrechter, de civiele rechter of in bijvoorbeeld een kort geding.

De dagvaarding, soms ook wel een dwangbevel genoemd, is het eerste processtuk in een civiele procedure en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. In de dagvaarding staat bijvoorbeeld beschreven waarom de schuldeiser van mening is dat de schuldenaar zijn rekening moet betalen. Iedereen kan een dagvaarding opstellen  maar alleen een deurwaarder mag een dagvaarding betekenen (persoonlijk uitreiken aan de tegenpartij).

In een dagvaardingsprocedure wordt het oordeel van de rechter gevraagd over een conflict. Deze procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan laten weten of hij/zij het wel of niet eens is met de eis. Reageert de gedaagde niet? Ook dan oordeelt de rechter over de eis.

Een gerechtsdeurwaarder ondertekent de dagvaarding en reikt deze uit aan de andere partij (dit heet officieel: betekenen) en stuurt de dagvaarding naar de kantonrechter of rechtbank.

 

Dagvaarding laatste stap van incassotraject

 Dagvaarding gebeurt pas in de laatste stap van het incassotraject. Nog voordat het incassotraject wordt gestart verstuurt Bill namelijk altijd een laatste kosteloze aanmaning. Zo wordt uw debiteur op een vriendelijke wijze herinnerd aan uw openstaande factuur.
 In veel gevallen is een incassotraject onnodig en wordt een betaling alsnog verricht na het ontvangen van de aanmaning van Bill. Doordat de pré-incasso op briefpapier van Bill Incasso, per post, wordt verzonden worden facturen vaak direct voldaan.
Mocht de betaling niet verricht worden, dan is het helaas noodzakelijk om een incassotraject te starten. Hierbij wordt u door Bill volledig ontzorgd. Wij nemen het minnelijke incassotraject van u over. Dit is het traject waarin er nog geen rechter en deurwaarder wordt betrokken. Wij bereiden dan wel de juridische documentatie voor zodat wij zijn voorbereid in het geval dat de procedure escaleert naar een gerechtelijke incassoprocedure.

Gerechtelijke incassoprocedure start met een dagvaarding

 Een gerechtelijke incassoprocedure proberen wij altijd te voorkomen, dit omdat deze procedures vaak erg kostbaar zijn. Hier is niemand bij gebaat. Echter, blijft een betaling in de ‘minnelijke’ incassoprocedure uit, dan zijn wij genoodzaakt een betaling af te dwingen via de rechtbank. Na het uitbrengen van een dagvaarding volgt een rechtszaak, hierin zal een deurwaarder uw belangen behartigen. Wordt de vordering toegewezen en volgt er nog altijd geen betaling, dan zal een deurwaarder beslag leggen op het vermogen of inkomen van uw debiteur.

De stappen van een dagvaardingsprocedure

 Een gerechtelijke incassoprocedure wordt altijd in overleg met u opgestart, nadat een minnelijk incassotraject niet succesvol is gebleken. Hoe de procedure van het dagvaarden verloopt hangt af van het onderwerp van uw vordering en bij welke rechter u uw dagvaardingsprocedure wilt opstarten. Bill Incasso zal u vertegenwoordigen tijdens een gerechtelijke incassoprocedure tot een bedrag van 25.000 euro. Betreft de vordering een hoger bedrag, dan dient u een advocaat in te schakelen (huurincasso zaken uitgezonderd).
 Mochten we, met uw toestemming, overgaan tot een gerechtelijke incassoprocedure, dan volgen deze stappen:


1 Het versturen van een dagvaarding

Voordat u een kantonrechter een vonnis kunt laten uitspreken dient er een dagvaarding te worden verstuurd. Bij Bill Incasso wordt u ook in het versturen van een dagvaarding volledig ontzorgd. In een dagvaarding geeft u aan waarom u recht heeft op het bedrag omschreven in de vordering, net als de datum tot wanneer de debiteur verweer kan voeren.


2 Conclusie van antwoord

De kantonrechter neemt het eventuele verweer van de debiteur door. Dit noemt men de conclusie van antwoord. De gedaagde krijgt hierin de mogelijkheid om aan te geven waarom hij of zij vindt dat er geen betaling vereist is. In de praktijk komt het vaak voor dat de debiteur geen verweer voert. De kantonrechter stelt in dit geval de schuldeiser vaak in het gelijk (verstekvonnis).

Een andere mogelijkheid is dat beide partijen bij elkaar geroepen worden door de rechter om tot overeenstemming te komen (comparitie). Indien hier afspraken worden gemaakt dan wordt dit vastgelegd in een proces-verbaal.

3 Conclusies van repliek en dupliek

Wanneer er geen comparitie plaatsvindt, dan kunnen beide partijen nog eenmaal reageren op het argument gebruikt door de tegenpartij. Op basis van deze informatie zal de rechter voldoende informatie hebben om tot uitspraak over te gaan. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de rechter beide partijen oproepen om verdere toelichting te verschaffen.


4 Het vonnis wordt uitgesproken

De rechter zal het vonnis, soms ook wel dwangbevel genoemd, uitspreken waarna executie van het vonnis plaats kan vinden.

5 Executie van het vonnis

Nadat de rechter het vonnis heeft uitgebracht moet het vonnis door een deurwaarder betekend worden. Als de debiteur alsnog niet  tot betaling overgaat, kan de deurwaarder beslag gaan leggen. Dit kan door beslaglegging op goederen, banktegoeden en onroerende zaken. De kosten voor executie van het vonnis kunnen bij succes worden verhaald op uw debiteur.

Meer weten over dagvaarden? Neem contact op met Bill Incasso!

 De gerechtelijke incassoprocedure, en dus het dagvaarden, loopt vaak uit op een lang proces. Wij verzorgen dit volledige traject van A tot Z voor u. Gezien de kosten van een gerechtelijke procedure proberen wij uw vordering, waar mogelijk, in het minnelijk traject te incasseren. Uiteindelijk is dit voor alle partijen beter. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Of dien gratis uw incasso vandaag nog in.

Veel gestelde vragen over dagvaarding

Wat gebeurt er als de gedaagde een dagvaarding krijgt?

Met het overhandigen van de dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder aan de gedaagde partij, start formeel de gerechtelijke procedure. Een dagvaarding is een schriftelijke oproep waarin staat beschreven waarom de verzoeker iets van de gedaagde partij wil hebben. Meestal is dit geld. De gedaagde partij kan een persoon of bedrijf zijn die dan voor de rechter dient te verschijnen om tekst en uitleg te geven op de geformuleerde eis, zoals die in de dagvaarding is beschreven.

Wat is de minimale termijn om gedagvaard te worden?

Een dagvaarding moet minimaal 8 dagen voorafgaand aan de start van de zittingsdatum worden overhandigd aan de gedaagde partij (door een gerechtsdeurwaarder). Wanneer bijvoorbeeld de zittingsdatum op woensdag is, dan dient de dagvaarding uiterlijk de week er voor op dinsdag te zijn overhandigd aan de gedaagde partij. Is de zitting op een maandag, dan dient uiterlijk de dagvaarding te zijn overhandigd op de zaterdag een week er voor.

Wat gebeurt er als de gedaagde partij de dagvaarding niet wil aannemen?

Als de gedaagde partij de dagvaarding niet wil aannemen, niet open doet, of niet aanwezig is, mag en zal de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding aan iemand anders op het bewuste adres afgeven, zoals bijvoorbeeld een huisgenoot, gezinslid of medewerker (receptioniste) van het bedrijf dat is gedagvaard. Mocht de deurwaarder voor een gesloten deur staan en doet er niemand open? Dan mag de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding op dat adres achterlaten in een gesloten (bijzondere) deurwaardersenvelop. De dagvaarding is dan toch rechtsgeldig betekend.

Hoe gaat een dagvaarding in zijn werk?

In de dagvaarding legt de eiser uit wat het conflict precies is, wat hij van de gedaagde wil en welke bewijzen hij daarvoor heeft. In de dagvaarding staat eveneens beschreven op welke dag, op welk tijdstip en op welke locatie de zaak inhoudelijk zal worden behandeld door de rechter. In de dagvaarding staat ook genoteerd op welke wijze er verweer gevoerd kan worden door gedaagde op de argumenten die in de dagvaarding staan beschreven.

Wat gebeurt er als de gedaagde partij niet reageert?

Als gedaagde partij niet (tijdig) schriftelijk reageert op de eis zoals geformuleerd in de dagvaarding en ook niet op de zitting verschijnt, verleent de rechtbank de gedaagde partij verstek. Dit gebeurt op de eerste zittingsdag of binnen enkele weken na de eerste zitting. Als de rechtbank verstek verleent, neemt de rechter meestal de eis van eiser in zijn vonnis over. De gedaagde wordt dan de veroordeelde partij genoemd en moet in dat geval bijna altijd de proceskosten betalen. Het gaat dan om de kosten van de gerechtelijke procedure, de kosten die de eiser eventueel heeft betaald aan rechtsbijstand, mogelijk de incassokosten, wettelijke rente en vanzelfsprekend de hoofdsom waarom de eiser de gerechtelijke procedure is opgestart.
Gedaagde heeft tot twee weken na afloop van de zittingsdatum alsnog de kans om zijn verstek te zuiveren. Hij kan ook om uitstel om te mogen reageren vragen. Als het uitstel maar uiterlijk op de zittingsdatum is aangevraagd, zal de rechter dit verzoek bijna altijd inwilligen. De gedaagde krijgt hierdoor extra tijd om zich op de gerechtelijke procedure voor te bereiden en om een inhoudelijke reactie te kunnen geven.

Reactie plaatsen